LOVA

Minskat näringsläckage från hästhagar genom dränering, hårdgörning och förbättrad mockning

Under 2022-2023 genomfördes ett LOVA-projekt för att förbättra hästarnas utemiljö, minska risken för näringsläckage till Krogabäcken och öka medvetenheten bland våra medlemmar om vikten av att sköta hästarnas rasthagar.

Billdals Ridklubb ligger centralt, men ändå naturnära, med direkt anslutning till Billdals Park där Krogabäcken rinner fram. Genom anläggningens hagsystem rinner bäcken på två ställen och mynnar ut i Kattegatt ca 500 m bort. Rasthagarna används dagligen året om och finns på båda sidor om bäcken. Krogabäcken har ett högt skyddsvärde och i bäcken vandrar även havsöring. Innan projektet startade var det svårt att mocka tillfredsställande i de leriga hagarna och det finns risk för utsläpp i bäcken av kväve och fosfor som finns i gödsel och urin. Utsläpp av dessa näringsämnen kan leda till övergödning som i sin tur leder till syrebrist och ökad igenväxningstakt i sjöar och vattendrag. Ett långsiktigt projektmål var därför att dränera och hårdgöra hagarna så att näringsläckage förhindras.

Vårt andra projektmål var att informera medlemmar om hur näringsläckage från hästgödsel påverkar vattendrag genom övergödning. Vi upplevde att det fanns ett behov av att öka kunskapen kring hästhållningens påverkan på miljön.

Som en av de största ridanläggningarna i landet är det viktigt för oss att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt. 2019 gjorde vi en miljöutredning i samarbete med Miljöbron, där näringsläckage från hagar identifierades som den faktor i verksamheten med störst miljöpåverkan. Med avstamp i miljöutredningen har en hållbarhetsplan arbetats fram och som förening ser vi en hållbar verksamhet som en självklarhet. Att förbättra våra hagmarker bidrar till ett flertal av miljökvalitetsmålen:

-Ingen övergödning

-Ett rikt växt och djurliv

-Giftfri miljö

-Levande sjöar och vattendrag

-Grundvatten av god kvalitet

-Hav i balans samt levande kust och skärgård

Genom att arbeta mot miljökvalitetsmålen tar vi viktiga steg mot att bli en långsiktigt hållbar ridanläggning.

Om du vill veta mer om LOVA projektet eller vårt hållbarhetsarbete kontakta gärna susanna.granerfeldt@billdalsridklubb.comn