Billdals Ridklubb kallar till ordinarie årsmöte tisdagen den 25 februari

3 februari, 2020

KALLELSE

Billdals Ridklubb kallar till ordinarie årsmöte tisdagen den 25 feb.

Plats och tid: Café Stallyktan kl 19.00

Välkomna med motioner från dig som enskild medlem. De ska skriftligen skickas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet och tas upp för beslut på årsmötet. Vänligen notera styrelsens förslag om ändrade stadgar enligt beslut av Svenska Ridsportförbundets årsmöte2019. Länk under punkt 20.a.

Varje medlem som har fyllt 15 år har rösträtt och medlemsavgift erlagts för 2019 eller 2020 och minst en månad före mötet. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

Årsredovisning och inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga på kontoret för medlemmar en vecka före mötet. Det inkluderar underlag för stadgeförändringar enligt punkt 20 a som även finns via länk nedan.

Vi bjuder på fika och visar bilder från årets som gått.

Varmt välkomna!

Styrelsen BRK

Gn

Magdalena Rönström/Ordförande

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av eventuella sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning
 11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17§ andra stycket angivna antalet
 12. Val av ordförande för föreningen
 13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 14. Val av sektioner förutom ungdomssektionen (se §24)
 15. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant
 16. Val av en revisorer och en revisorssuppleant
 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
 18. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 19. Fastställande av årsavgifter
 20. Övriga ärenden som enligt 13§ kan upptas till beslut på årsmöte
  1. Förslag stadgeändringar enligt SvRFs årsmötesbeslut 2019  Bilaga stadgeändringar 2020