Kallelse till årsmöte

6 februari, 2024

Billdals Ridklubb kallar till ordinarie årsmöte onsdagen den 28 feb 2024.

Plats och tid: Café Stallyktan kl. 19.00

Välkommen med motioner från dig som enskild medlem. De ska skriftligen skickas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet och tas upp för beslut på årsmötet. Varje medlem som har fyllt 15 år har rösträtt om medlemsavgift erlagts för 2023 eller 2024 (minst en månad före mötet). Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga på kontoret för medlemmar en vecka före mötet.

Varmt välkomna!
Styrelsen BRK
Gn
Magdalena Rönström/Ordförande

Föredragningslista Årsmöte:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för mötet
4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av föredragningslista
7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
14. Övriga ärenden som enligt 15 § kan upptas till beslut på årsmöte.
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 § andra stycket angivna antalet
16. Val av ordförande för föreningen
17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (27 §)
20. Val av en revisor och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
24. Sammanträdets avslutande.