Utökad kallelse Årsmöte

1 februari, 2021

KALLELSE

Billdals Ridklubb kallar till ordinarie årsmöte tisdagen den 23 feb.

Plats och tid: Digitalt möte via Teams med start kl 19.00. Support finns tillgängligt från kl 18.30. Info på hemsidan

Välkomna med motioner från dig som enskild medlem. De ska skriftligen skickas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet och tas upp för beslut på årsmötet. Svenska Ridsportförbundet har fastställt nya typstadgar daterade oktober 2020. Styrelsen har därför tagit fram ett förslag till ändrade stadgar. Förslaget kommer att finnas tillgängligt för alla medlemmar på hemsidan senast 7 dagar före årsmötet.

Varje medlem som har fyllt 15 år har rösträtt och medlemsavgift erlagts för 2020 eller 2021 och minst en månad före mötet. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

Årsredovisning och inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga på kontoret för medlemmar en vecka före mötet. Det inkluderar underlag för stadgeförändringar enligt punkt 20 a som även finns tillgängliga på hemsidan senast 7 dagar före mötet.

Information om hur deltagande via Teams kommer att ske kommer via hemsidan. Även information om hur röstningsförfarande kommer att gå till.

Varmt välkomna!

Styrelsen BRK

Gn

Magdalena Rönström/Ordförande

 

Agenda

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning
 8. Revisors berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av eventuella sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning
 • Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 andra stycket angivna antalet
 • Val av ordförande för föreningen
 • Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 • Val av sektioner förutom ungdomssektionen (se 24)
 • Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant
 • Val av en revisor och en revisorssuppleant
 • Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
 • Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 • Fastställande av årsavgifter
 • Övriga ärenden som enligt 13 kan upptas till beslut på årsmöte
  1. Förslag stadgeändringar